Seksjonering

Generelt

Seksjonering betyr bygging av brannceller, seksjonsvegger eller brannvegger.

Dette innebærer bygging av vegg- og dekkekonstruksjoner som med sine egenskaper, hindrer en brann i å spre seg videre innen en gitt tid.

 

Brannceller

 

Brannceller er områder i bygget som skal beskyttes mot brann enten innenfra eller utenfra. For eksempel gjelder brannceller rundt tavlerom beskyttelse mot resten av bygget, da det er sannsynlig at en brann kan starte her, mens i brannceller rundt en korridor er meningen å beskytte mennesker i korridoren mot brann utenfra. Brannceller skal enten ha brannmotstand i 30 eller 60 minutter, avhengig av byggets natur (jfr. Plan & Bygningslov -97).

 

Følgende arealer er vanlig å utføre som egne brannceller:
 

 

 • Boenheter, for eksempel en hybel, en leilighet og lignende.

 • Undervisningsrom, med tilhørende birom.

 • Barnehage som utgjør egen avdeling i ett større bygg.

 • Forsamlingslokale.

 • Kontor som utgjør en selvstendig bruksenhet.

 • Garasje.

 • Rom mellom garasje og andre rom.

 • Gjesterom i overnattingsbygg(ikke Forsvarets kaserner).

 • Heismaskinrom.

 • Søppelrom.

 • Sjakter.

 • Tavlerom.

 • Sykerom i sykehus.

 • Salgslokale.

 • Husdyrrom.

 • Storkjøkken.

 • Rømningsveier, som korridorer og lignende.

 • Større hulrom og loft, pr. maks. 400 m2.

 • Ventilasjonsrom som ekspederer flere brannceller.

 • Fyrrom for flytende eller fast brensel.

 • Kulvert som underjordisk transport.

 • Andre tekniske rom.

 

BBØ sørger for branntetting av disse konstruksjonene.

 

Seksjonsvegger

 

Seksjonsvegger(tidligere "brannvegg"), er vegger som splitter hele bygg brannteknisk. Det skal være en gjennomgående konstruksjon, som fungerer slik at hvis en bygningsdel brenner, skal denne ikke kunne spres til neste bygningsdel.

 

Hvorvidt man trenger seksjonsvegg eller ikke, er avhengig av hvor stort bygget er, den respektive brannbelastning samt branntekniske installasjoner. Dette etter følgende tabell:

Hvor stor brannmotstand seksjonsveggen skal inneha, avgjøres av byggets brann-belastning og brannklasse. Dette etter følgende tabell:

Seksjoneringsveggen skal være hel uten svekkelser og hull. Alle åpninger som ventilasjon og dører, skal være selvlukkende og i samme brannmotstand som veggen (bortsett fra i rømningsveier). Dette kan være problem med dører over 120 minutter, men kan løses med f eks. brannsluse med to stk. 120 dører, som tilsammen gir 240 minutter.

Seksjonsveggen skal gå en halv meter over takkonstruksjonen, eller opptil tak med brannmotstand på 60 minutter.

Vi  branntetter disse vegger med brannmotstand fra 90 til 240 minutter.

Brannvegger

Brannvegg er betegnelsen på seksjonsvegg i fasade, for hindring av brann til andre bygg. Dette er krav hvis avstanden er under 8 meter.

 • Kanaler og rør som er branntettet i brannceller, er ikke isolert med brannsikker isolasjon, for å hindre varmegjennomgang i metallet.

 • Det monteres brannspjeld i brannceller, noe som ikke er påkrevd.

 • Dører står åpne på dørklosser. Disse må monteres med pumpe og magnet.

 • Det er ofte ikke tettet skikkelig mellom hver enkelt kabel i bunter.

 • Lettvegger tettes fra én side, men må tettes fra to (hvis det ikke er spikerslag, ramme etc.).

 • Ståldører og tredører er ikke montert med steinull i eller bak karmen.

 • Det er ikke brukt brannklassifisert fugemasse.

 • Dørpumper er ikke montert riktig, og ofte på feil side, og slår inn i veggfelt.

 • Vegger er ikke ført helt opp til dekke, men kun mot himling.

 • Kanaler i seksjonsvegger har ikke brannspjeld.

 • Kanaler med brannspjeld i seksjonsvegger er ikke brannisolert.

 • Brannglass i rømningsveier har ikke strålningsmotstand.

 • Med mye mer.